ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.Szolgáltató adatai

 • Név:
 • Székhely:
 • Képviseletre jogosult neve, beosztása:   ügyvezető
 • Cégjegyzékszám:
 • Adószám:

2. Az Általános Szerződési Feltételek és Weboldalunk irányelvei

2.1.Cégünkhöz kapcsolódóan az Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF, jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://segitsegmindenben.hu/ Honlapján (továbbiakban:Weboldal) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

2.2. A Közvetítői szolgáltatást nyújtó Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal irányelvei alapján célja, hogy a Weboldal használó fogyasztók (továbbiakban: Megrendelők) igénybe vegyék azon Vállalkozók-Szakemberek szolgáltatásait, akik regisztráltak a Weboldalon (továbbiakban: Szakemberek; Megrendelők és Szakemberek együttesen: Felhasználók).  Ennek megfelelően a Szolgáltató az Elkertv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, aki 3. félként pártatlan, független cégként szerepel Megrendelők és Szakemberek, azaz Felhasználók között.

2.3. A Cégünk Weboldalunk bizonyos szolgáltatásait a Szolgáltató azon Felhasználó jogosult igénybe venni, amely Szolgáltató a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve elismeri és vállalja a jelen Általános Szerződési Feltételekben, azaz ÁSZF-ben foglaltakat.

2.4. Ennek alapján jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF minden szerződésre vonatkozik, amelyet Szolgáltató a Felhasználókkal, valamint a Felhasználók egymás között (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Weboldalon keresztül köt /kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

2.5.A Szolgáltató köteles biztosítani a Weboldal folyamatos, hibamentes működését. Karbantartás, vagy előre nem látható hiba esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul a Weboldal felületén keresztül tájékoztatni a Felhasználókat a karbantartás/hiba tényéről.

3. Megrendelő- Vállalkozói- Felhasználói Regisztráció 

3.1. A Főoldalon elérhető „Regisztráció” menüpontban, a Megrendelői- Vállalkozói adatlapok kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Felhasználóknak ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató). A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Weboldalon közzétett) Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF, valamint a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte, tudomásul veszi és elfogadja.

3.2. A Megrendelők, valamint Szakemberek egyaránt jogosultak a regisztrációjukat bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A végleges törlést kérő e-mail megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül a regisztráció törlését végrehajtani. Szolgáltató – kétség felmerülése esetén – jogosult az adott Szakember regisztrációban, cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött ellenőrző üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a regisztrált Szakember képviseletében eljárni. A felhasználó összes adata a törlés kérését követően – feltéve, ha a Felhasználó korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – 48 órán belül eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítást követően a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, a rendszerünkbe történő adatok visszahelyezése kizárólag egy újbóli, teljesen új regisztráció formájában lehetséges, amelyet az adott Felhasználó ismételten megtehet a későbbiekben, azaz újból regisztrálhat. Abban az esetben, ha a Megrendelő korábban már benyújtott konkrét munkára vonatkozó kérelmet, az adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott kérelemhez kapcsolódó regisztrációs adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért, teljesítési hibákért, jótállási- garanciális hibákért, károkozásért, károkért, vagy szállítási késedelemért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – abban az esetben, ha a Szakember cég, vagy egyéni vállalkozó – minden esetben jogosult az adott Szakember cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok segítségével meggyőződni arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult a Szakember képviseletére és ténylegesen is végezhet építőipari tevékenységet. A szóban forgó ellenőrzés figyelembe vételével a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit módosítani, esetlegesen a regisztrációt megtagadni. A Szolgáltatót semmilyen esetben nem terheli felelősség az abból adódó károkért, amelyek a Megrendelőkhöz, avagy a Szakemberekhez bármilyen oknál fogva köthetőek, az ebből eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Felhasználó a regisztrációja visszavonásáig vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint – a Felhasználó külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok mindig időszerűek, teljesek, aktuálisak és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget, így bármilyen ahhoz kapcsolódó felmerülő többletköltség a Felhasználót terheli.

3.5. A Megrendelő által választott Basic csomag 2%-os, a Professzionális csomag 3%-os, valamint a Guest csomag esetében a 4%-os közvetítői díj a KÖZVETíTŐI bankszámláról kerül levonásra Szolgáltató javára.

3.6.  A KÖZVETíTŐI bankszámlára Megrendelő által utalt összegekhez, a kivitelezésekhez kapcsolódó vállalkozási részösszegekhez, vagy a teljes összegekhez Szolgáltató nem rendelkezik, nem rendelkezhet. A Közvetítői bankszámlán lévő összegek felett kizárólag Felhasználó, az utaló Megrendelő fél, valamint a munkavégzéshez kapcsolódóan az utalás jogosultja a Szakember férhet hozzá.

3.7. Szakember kizárólag csak azt követően kapja meg az utalt összegeket, amennyiben annak az összegnek a tovább utalásához szükséges Megrendelői Hozzájárulási nyilatkozatot, vagy Teljesítési igazolást írásos formában eljuttatja Szolgáltató irányába az info@mesterszakember.hu e-mail címre.

3.8. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő által észlelt teljesítési hibáról a Megrendelő köteles az eseménytől számított 3 napon belül Szolgáltatót értesíteni és írásban tájékoztatni a hibás teljesítés tényéről és kérvényezni a pénz visszautalását. A visszautalás csak a hibás teljesítés megalapozott indoklásával, vagy a nem teljesítés igazolásával lehetséges. A leírtak figyelembevételével, amely ellenőrzésre kerül a Szakember álláspontja szerint is, megalapozott visszaigénylés esetén Szolgáltatónak 48 órán belül kötelessége visszautalni Megrendelő számára a pénzösszeget a szerződésben szereplő csomagdíj, valamint az utalási költségek levonása után.

3.9. Felhasználók tudomásul veszik, hogy nem teljesítés, vagy hibás teljesítés esetén a KÖZVETíTŐI bankszámlára utalt összeget Szolgáltatónak kötelessége visszautalni Megrendelő számlájára, amelyhez kapcsolódóan Megrendelőnek kötelessége írásban tájékoztatni Szolgáltatót, alátámasztva annak tényéről, hogy milyen kifogásra hivatkozva tagadja meg a kifizetést Szakember irányába. Az utalási költségek ez esetben is Megrendelőt terhelik. Megrendelőnek történő pénz visszautalása esetén a szerződésben szereplő csomagok, Basic 2%; Professzionális 3%, Guest 4%-os jutalék összegei ugyanúgy megilletik Szolgáltatót, mint a teljesült kivitelezés esetében.

3.10. Pénzátutalás az egyik Felhasználó személyes számlájáról egy másik Felhasználó számlájára közvetlenül nem lehetséges, az minden esetben szerződésszegésnek minősül.

4. Megrendelői jogosultságok, rendelkezések 

4.1. A Megrendelő jogosult a Weboldalon munkafolyamatokat, feladatkört meghatározni-létrehozni, melynek elvégzésére Cégünk, mint Közvetítő által a Szakemberek ajánlatot tehetnek, amely ajánlatokat Cégünk továbbít Megrendelők irányába.

4.2. A Megrendelőnek joga, lehetősége van az árajánlatok kézhezvételét követően a Szolgáltatótól újabb árajánlatok kérésére, amennyiben bármilyen szempontból nem találja megfelelőnek a Szolgáltató által biztosított, korábban kapott árajánlatokat.

4.3.  A Megrendelő által elfogadott árajánlatokat követő Megrendelő, valamint Szakember között létrejött, aláírt szerződés megkötött szerződéskötésnek minősül. Szakember és Megrendelő között létrejött kölcsönös megállapodást, szerződéskötést követően

a Szakember és a Megrendelő között ily módon magyar, vagy bármilyen más nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek, megtörtént szerződéskötésnek minősül.

4.4. A Megrendelőnek lehetősége van értékelést adni a Szakember által elvégett szolgáltatás minőségéről a Weboldal megfelelő felületén. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezirányú kéréssel Szolgáltató megkeresheti és kérheti az értékelés elvégzését, amelyet Szolgáltató feltölthet a Weboldalára.

4.5. A Megrendelő által elküldött tervanyagok, valamint az árajánlatkérés beérkezését követően a Szolgáltató az általa szükségesnek ítélt mennyiségű Szakember, vagy Szakemberek számára egyidejűleg továbbítja, továbbíthatja a munkafolyamatok, dokumentumok részletezésével. Az árajánlatkérés beérkezéséről Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolást küld Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az árajánlatkérés lényeges adatait. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról a tényről, hogy a kért munkafolyamatokhoz kapcsolódó árajánlatkérés beérkezett Szolgáltató tárhelyére, amely árajánlatkérés a beérkezéssel egyidőben továbbításra kerül a kiválasztott Szakemberek irányába Szolgáltató részéről.

4.6. A szerződéskötés megtörténte után a Megrendelő számára egyedi díjfizetési kötelezettséget jelenthet annak függvényében, melyik alapcsomagot választja Megrendelő. A Megrendelő fizetési kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét, valamint alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, erre vonatkozóan a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. A Megrendelőnek, ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF- ből más nem következik a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeknek, azaz ÁSZF-nek megfelelően biztosítja a Megrendelőnek a feladat elvégzésére a kívánt Szakembert.  Az árajánlatkérés előtt a Megrendelő jelezheti, hogy az egyedi díjat (I.) maga fizeti meg, (II.) a Szakember számára kívánja átterhelni, (III.) a Szakemberrel közösen, fele-fele arányban fizeti meg. Amennyiben a Megrendelő által kért árajánlatkérés  nem találja meg az alkalmas Szakembert, vagy Megrendelő egyik Szolgáltató által kiajánlott árajánlatot sem fogadja el, úgy Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak semmilyen kártérítési kötelezettsége nem áll fenn Megrendelő irányába.

4.7. A Megrendelő a csomagdíjhoz tartozó jutalék összegeit, az egyedi díjfizetését vagy az egyszeri költségeinek ellenértékét kizárólag Cégünk bankszámlaszámára egyenlítheti ki.

4.8. A Megrendelő által fizetendő szolgáltatási díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal a kitétellel, hogy a módosítás összege a Weboldalon való megjelenés időpontjával egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már szerződésbe is foglalt, igénybe vett szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül meghatározásra Megrendelő irányába, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás Weboldalon is szereplő, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem kérheti annak a gyakorlatban történő korrekcióját, a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást Megrendelőtől.

 

5. Szakemberre vonatozó jogosultságok, rendelkezések

5.1. Abban az esetben, ha a Szakember a szerződéskötés során akár jogi személy képviseletében, vagy akár egyéni vállalkozóként jár el, jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, ennél fogva nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pediglen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Szakembernek minősül minden olyan Felhasználó, aki a Megrendelő által kért munkák, feladatok elvégzését vállalja, ahhoz kapcsolódóan szerződéskötés jön létre Szakember, valamint Megrendelő között.

5.2. A Szakember a jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF 3. fejezete szerinti regisztrációt követően jogosult a Szolgáltató adatbázisába bekerülni. Amennyiben a Szakember a regisztráció során feltölti céges adatait, úgy hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató teljeskörű ellenőrzést elvégezzen a cégével kapcsolatosan. A Szolgáltató a regisztráló Szakember ellenőrzését követően haladéktalanul intézkedik azok rendszerből való törlése iránt, amennyiben Azon cégek, amelyek Cégkivonata alapján nem végezhetnek építőipari tevékenységet, amely cégeknek nem élő az adószámuk, felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy akár eltiltás hatálya alatt állnak, azok nem regisztrálhatnak az oldalon. Ezek bármelyikének a fennállása esetén a regisztrálás nem megoldható. A Szakembernek kötelessége a fentiekben leírtak fennállásának a tényéről 2 napon belül tájékoztatni a Szolgáltatót. A Szakember regisztrálását követően a fentiekben leírt bármelyik kizáró tényező fennállása esetén az adatbázisból történő azonnali tiltást vonja maga után, amelynek tényéről egy esetlegesen folyamatban lévő projekt kivitelezéséhez kapcsolódóan a Megrendelőt azonnal tájékoztatja Szolgáltató.

5.3. A Szakember számára a regisztráció ingyenes, minden költségtől mentes.

5.4. A Szakember az egyedileg kötött szerződésekhez kapcsolódó kivitelezéshez kapcsolódó jutalék ellenértékét az Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF-ben meghatározottak szerint a Szolgáltató a szerződésben meghatározott KÖZVETíTŐI bankszámlaszámára egyenlítheti ki.

5.5. A Szolgáltató a Megrendelő általi megrendelését a feldolgozást követően, külön igény esetén e-mailben számlát küld meg a Szakember által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a Szakember által megfizetett összeg jóváírását követően teszi lehetővé a Szakember számára a Megrendelő által igényelt munkák elkezdését, avagy azok folytatását.

5.6. A Szakember kérheti, hogy a számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki, amely számlán szereplő összeget Szakember átutalás formájában egyenlíthet ki Szolgáltató KÖZVETíTŐI bankszámlájára. Ezen számlakiállítási igény visszavonására a Szolgáltató irányába intézett erre a kérésre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Szakember elektronikus úton megküldendő számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül megküldi Szakember számára az elektronikus számlát. Az elektronikus aláírással nem ellátott elektronikus számlát a Szakember köteles kinyomtatni és azt, mint papír alapú számlát könyvelésében szerepeltetni, nyilvántartani.

5.7. A Szakember bármely szolgáltatásának nyújtása során köteles betartani a hatályos jogszabályokat, a kivitelezés során kötelessége a szakipari munkákhoz kapcsolódóan maximálisan szakmai szempontok figyelembevételével végezni a munkálatokat, a saját szakembereinek, munkásainak a biztonságáról, azok bejelentéséről gondoskodnia, továbbá kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Megrendelők megtévesztésével jár. Kizárólag csakis a Szakember felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, a megfelelő minőségű munkák elvégzéséért, amelyet az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésére a munkavégzés helyszínéül szolgáló, az adott tagállami szabályozás előír. Említett kötelezettségek elmulasztása, vagy megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Szakembertől kártérítést követelhet.

5.8. Szakember tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja a Szolgáltató által közvetített Megrendelők számára a kivitelezéshez szükséges összes dokumentációk, szerződések Szolgáltató által történő biztosítását, amelyeket Szolgáltató, mint 3. pártatlan fél mind a Megrendelő, mind Szakember érdekeit maximálisan védi és kiszolgálja. Amennyiben a Szakember nem hajlandó a Szolgáltató által biztosított Szerződéseket igénybe venni, felhasználni, úgy a saját szerződéseibe kötelessége belevenni még szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató által előre meghatározott azon pontokat, amelyek a kivitelezés időtartama alatt, valamint a befejezést követően a garanciális-jótállási igényekre vonatkozóan a Megrendelők érdekeit is egyaránt kiszolgálják. Amennyiben Szakember nem hajlandó a Szolgáltató által biztosított mindkét szerződő fél érdekeit képviselő dokumentumok, szerződések felhasználására, sem pedig a saját szerződésébe történő Szolgáltató által megjelölt a Megrendelői érdekeket védő pontoknak beírására a saját szerződéseibe, úgy a munka közvetítését Szolgáltató azonnali hatállyal visszamondhatja minden nemű kártérítés nélkül és Szolgáltatónak jogában áll új Szakember kivitelezőt keresni az adott munkára- munkákra.

5.9. A Szakember által fizetendő szolgáltatási díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal a kitétellel, hogy a módosítás összege a Weboldalon való megjelenés időpontjával egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már szerződésbe is foglalt, igénybe vett szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül meghatározásra Megrendelő irányába, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás Weboldalon is szereplő, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem kérheti annak a gyakorlatban történő korrekcióját, a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást Szakembertől.

6. Szakember valamint Megrendelő közötti ügyletekre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A Weboldalon szereplő, a regisztrált Szakemberek által nyújtott szolgáltatások részletes leírása Weboldalunkon tekinthető meg.

6.2. A Weboldalon megjelenő szolgáltatásokhoz kapcsolódó árajánlatokban szereplő munkák ára az általános forgalmi adót tartalmazó és részletező módon, bruttóban-forintban kerül feltüntetésre.

6.3. Megrendelő és Szakember a Weboldalunknak köszönhető közvetítésnek köszönhetően létrejött jogviszonyából eredő bármely kötelezettségéért, beleértve az alkalmazottak bejelentését, a balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatásokat, azok maximális betartását-betartatását, az adófizetést, a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felelős, azoknak a Szakembernek- Feleknek maguknak köteles eleget tenni.

6.4. A Szakember által teljesítendő munkákért Megrendelő által fizetendő díj a Szolgáltató számláján zárolásra kerül. A Szakember, vagy a Megrendelő által igazolt munkák teljesítése esetén a Szolgáltató az írásbeli Teljesítési igazolás, vagy Megrendelői hozzájárulás Szolgáltatóhoz történő eljuttatása esetén, Szolgáltató automatikusan feloldja a zárolást a Megrendelő által fizetendő vállalkozási díjra vonatkozóan, amely átutalásra kerül a Szakember számára a szerződésben szereplő meghatározott bankszámlaszámra, amely a szükséges dokumentációk bármelyikének eljuttatása esetén 24 órán belül meg kell történjen Szolgáltató részéről. Amennyiben a Szakember a Megrendelő által igazoltan nem teljesít, vagy igazoltan hibásan teljesít, a Szolgáltató automatikusan visszautalja a konkrét munkához kapcsolódó vállalkozási díjat a Megrendelő részére. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé, hogy a Szakember nem teljesítette a megrendelt munkát, vagy hibásan teljesített és a Szakember nem küld választ ezzel kapcsolatosan a Megrendelő számára, úgy a Szolgáltató a Szakember többszöri megkeresését követően a Megrendelő jelzésétől számított 3 munkanap után visszautalja az összeget a Megrendelő számlájára az utalási költségek, valamint a Szolgáltatói szerződésben is szereplő csomagdíjak levonását követően. Amennyiben a Szakember leigazolja, hogy teljesítette a szerződésben szereplő, vállalt munkát- munkákat, azonban a Megrendelő nem küld választ ezzel kapcsolatban Szakember irányába, úgy a Szolgáltató a Megrendelő többszöri megkeresését követően a Szakember jelzésétől számított 3 nap után a szükséges ellenőrzéseket követően, amely ténylegesen igazolja Szakember állítását a hibátlanul elvégzett munkálatokhoz kapcsolódóan átutalja az adott munkához kapcsolódó összeget a Szakember számlájára. Amennyiben Megrendelő panaszt jelent be Szolgáltatónak a munkálatok elkezdésével, vagy a munkálatokkal kapcsolatosan és a panasszal szemben Szakember nem él kifogással, úgy a szerződésben szereplő konkrét munkafolyamat automatikusan törlésre kerül és a hozzá kapcsolódó zárolt összeg feloldásra és Megrendelő számlájára való visszautalásra kerül.  A Szakember és a Megrendelő közötti esetleges vita esetén a Szolgáltató, amennyiben a munkálatokat a Szakember igazoltan hibátlanul elvégezte, úgy megfizeti a feladat elvégzéséért fizetendő díjat a Szakembernek és tájékoztatja a Feleket a jogvita bírósági eljárás keretében történő rendezésének módjáról, lehetőségéről. A konkrét fizetős csomagjaink használatával létrehozott munkálatokért a Szolgáltató jutalékot számít fel, melynek összege a feladatok árához igazodik a szerződésben meghatározott csomagok típusához kapcsolódó %-ok mértékében. A jutalék megfizetésének módja, valamint összege a szerződésben meghatározott módon történik. A jutalék mértéke a Megrendelő és Szakember között megállapodott összeg az adott csomagban meghatározott 2;3;vagy4%-a. A jutalékok összege a szerződésben szereplő összegek mértékének függvényében a fix. 2; 3, vagy 4%-os jutalékösszegek figyelembevételével, egyedi díjak meghatározásával is egyaránt történhet.

7. Együttműködési csomagjaink:

7.1. Ingyenes Kivitelező keresése, valamint árajánlatkészítés a Megrendelői regisztrációt követően.

7.2. Ingyenes. Alapcsomagban a Szolgáltató minden költség nélkül megkeresi Megrendelőnek a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőt, az Ingyenes árajánlatkészítést, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolását is. ( Ebben a csomagban Szolgáltató nem biztosítja a Megrendelők számára a szakjogász által összeállított dokumentumokat, szerződéseket, amelyek szükségesek a kivitelezéshez.)

7.3. Alap csomagban Szolgáltató minden költség nélkül megkeresi Megrendelőnek a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőt, az Ingyenes árajánlatkészítést, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolását.
Szolgáltató a Szakemberek-Kivitelezők és Megrendelők közötti közvetítőként biztosítja a Megrendelőknek a kivitelezéshez kapcsolatos szakjogász által elkészített dokumentumokat, szerződéseket, amelyek maximálisan képviselik a kivitelezéshez kapcsolódóan a Megrendelői érdekeket.
Kivitelezés közbeni Szolgáltató biztosítja a folyamatos, napi ellenőrzését a Kivitelező cégeknek. Szolgáltató díjazása a Basic csomag esetében a kivitelezési ár bruttó 2%-a. (2mFt-os kivitelezés esetén 40eFt)Díja 2%, de min.: 40eFt.

7.4. Professzionális / Profi csomagban Szolgáltató minden költség nélkül megkeresi Megrendelő számára a regisztrált cégek közül a legmegfelelőbb szakipari Kivitelezőt, biztosítja Szolgáltató az Ingyenes árajánlatkészítést, amely tartalmazza a Kivitelezők által biztosított 5-10%-os kedvezményt és amennyiben megfelelő az árajánlat, úgy a szakipari Kivitelezővel történő összekapcsolást is tartalmazza.
Szolgáltató a Kivitelezők és Megrendelők közötti közvetítőként biztosítja a Megrendelőknek a kivitelezéshez kapcsolatos szakjogász által elkészített dokumentumokat, szerződéseket.
Szolgáltató rendelkezik KÖZVETíTŐI bankszámlával, ennél fogva harmadik, pártatlan félként a Megrendelő által a Szolgáltató KÖZVETíTŐI bankszámlájára utalt kivitelezési részösszegek kifizetése nem történik meg a Kivitelező irányába, ameddig azt Megrendelő egy Teljesítési igazolással, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulással nem igazolja le Szolgáltató irányába. Kizárólag a Megrendelő által aláírt Teljesítési igazolás, vagy írásbeli Megrendelői hozzájárulás Szolgáltatóhoz történő eljuttatása esetén történhet meg a Szakemberek-Vállalkozók irányába a vállalkozási díj átutalása. Szolgáltatói Közvetítői számlán elhelyezett összegek felett kizárólag Megrendelő rendelkezhet, ennél fogva egy teljesített kivitelezés esetén a Teljesítési igazolás, vagy Megrendelői írásbeli hozzájárulás Szolgáltatóhoz történő eljuttatását követően a Kivitelező bankszámlájára történik meg az átutalás. / Szóbeli hozzájárulást Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, kizárólag írásos hozzájárulást. Teljesítetlen kivitelezés esetén Megrendelői írásbeli kérés alapján a közvetítői számlán elhelyezett összeg kizárólag a Megrendelő bankszámlájára kerülhet visszautalásra. Ebben az esetben a Kivitelezőnek köszönhető szerződésszegés részleteit Megrendelőnek kötelessége eljuttatni a cégünkhöz, mint például, ha nem teljesített, részben, vagy hibásan teljesített a Szakember-Kivitelező.
Szolgáltató a kivitelezés megkezdése előtt, valamint a kivitelezés közbeni is folyamatosan, napi rendszerességgel ellenőrzi a regisztrált, kiajánlott munkát végző Kivitelező cégeket. Szolgáltató díjazása a bruttó kivitelezési ár 3%-a. (2mFt-os kivitelezés esetén 60eFt) Díja 3%, de min. 60eFt.

7.5. Vendég csomagot Szolgáltató azoknak ajánlja, akik már kiválasztották a Kivitelezőt, akivel szeretnék megvalósítani a kivitelezési munkákat, de korábban még nem dolgoztak együtt, így nem ismeri a kivitelezőt, vagy nem bízik meg a Kivitelezőben maradéktalanul, nem mer számára előleget kifizetni, tart attól, hogy a kivitelezés közben eltűnik a kifizetett pénzekkel a kivitelező. Fél attól, hogy a kifizetett összegeket nem tudja leigazolni egy estleges jogi vita esetén. Nem kap számlát a Kivitelezőtől, vagy csak a munkák egy részére állít ki Megrendelőnek számlákat a Szakember- Kivitelező, akkor a “Vendég” csomag önnek a legmegfelelőbb.
Ha Megrendelő nem a Szolgáltatóval leszerződött Kivitelezővel szeretne együtt dolgozni, ha Megrendelő már kiválasztotta a Kivitelezőt, de szeretné leellenőrizni, hogy az Megrendelő által kiválasztott cég-cégek ténylegesen is végezhetnek építőipari munkákat, amely cégeknek élő az adószámuk, nem állnak felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy akár eltiltás hatálya alatt, úgy ezeket Szolgáltató ellenőrzi Megrendelő számára és a kivitelezési munkák befejeztéig folyamatosan ellenőrzés alatt tartja napi rendszerességgel.

7.6. A Megrendelő és a Szakember között a megrendelt feladatok végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Szolgáltató nem rendezi. Felek vitás ügyeiket peres vagy nem peres úton jogosultak intézni.

Fennálló követelések (negatív információ)

A gazdálkodó szervezet által teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt tartozás az adósságára vonatkozóan.
Bíróság által az adós gazdálkodó szervezet tekintetében jogerősen megítélt követelés (ide értve a fizetési meghagyásos eljárást is).
A hitelező kérelmére az adós gazdálkodó szervezettel szemben a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárásban a hitelező által a bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt követelés összege.

Megszüntetésre irányuló eljárás (negatív információ)

-Felszámolási eljárás
-Kényszertörlési eljárás
-Végelszámolási eljárás
-Hivatalból törlési eljárás

Más követelések -negatív információ

Ügyfél által bejelentett lejárt számlatartozások

Egyéb információk

Csoportos áfa alany (A csoportos adóalanyiság egy választható és csak az általános forgalmi adózás tekintetében érvényes adóalanyi formáció. A csoportban résztvevő tagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik és a csoportos adóalanyiság időszakában a tagok együttesen minősülnek egy csoportazonosító számmal rendelkező adóalanynak.)
NAIH határozat (A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági határozatai és végzései.)

Negatív információ

-Csődeljárás;
-Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
-NAV kétféle adóslistáján való szereplés (180 napon túli, 100 millió Ft feletti adótartozás adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája);
-Törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
-Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen;
-Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég;
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás volt a cég ellen (általában fogyasztóvédelmi bírság).
-Biztosítási intézkedés (A biztosítási intézkedés elrendelésének célja annak megakadályozása, hogy az adós a végrehajtás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja. Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha például a követelés olyan határozaton alapul, amelynek alapján egyébként végrehajtási lapot lehetne kiállítani, de erre azért nincs lehetőség, mert a határozat még nem jogerős, vagy nem előzetesen végrehajtható, illetőleg a határozat jogerős ugyan, de a teljesítési határidő még nem telt le. Ugyancsak biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt belföldi bíróságnál házassági vagyonjogi keresetet indítottak, vagy pedig egyéb keresetet indítottak, s egyúttal a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták.)
-Vagyonrendezési eljárás (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 119. § – 124. §-a alapján kérelemre vagy hivatalból vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő, melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek, ideértve a végelszámolási és felszámolási eljárást is, ha az előkerült vagyontárgyról az eljárásokban rendelkezés nem történt.)
-Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató (Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak az adatait, akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.)
-Áfa bevallást be nem nyújtó adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § l) pont alapján az állami adó- és vámhatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi azoknak az adózóknak az adatait, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek több mint két – egymást követő, a rá irányadó – bevallási időszakon keresztül nem tesznek eleget.)
-Büntetőjogi intézkedés
-Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás (Azon, súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás, ahol a webáruház jogsértő magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen megállapította.)
-Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó (Az állami adó- és vámhatóság 2018.01.01-től külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.)
-BMH jogerős közrendvédelmi bírság (A munkáltatók, fogadó szervezetek részére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban kiszabható közrendvédelmi bírságok, amelyeket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szab ki.)

Pozitív információk

-Kiemelt adózó;
-Köztartozásmentes adózó;
-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel (Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük);
-Engedélyezett gazdálkodó (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása).
-Kormányhatározat stratégiai partnerségről (Magyarország Kormánya és magyarországi nagybefektetők közötti megállapodás. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a beruházásokat, növeljék a magyar beszállítók arányát, és K+F együttműködésre ösztönözzenek.)
-Kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet (A csődtörvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el.)
-Megbízható adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 261. § alapján az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát.)

 

8. Szellemi tulajdon 

8.1. A Weboldal, valamint annak képi, szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni, védett eredeti jelleget hordoz, ennél fogva szerzői jogi védelem alatt áll a törvényben meghatározottak szerint. A Szolgáltató kizárólagosan a szerzői jogi jogosultja a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, valamint más szellemi megjelenítésnek, alkotásnak.
8.2. A Weboldal tartalmának átmásolása, annak egészének, vagy akár csak egy részeinek más adathordozóra történő mentése, nyomtatása, vagy másik Weboldalra történő átmásolása, felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett, amelyet az info@mesterszakember.hu e-mail címre kötelező jelleggel szükséges megtenni.

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF feltételeit, annak részleteit a jövőre kiterjedő hatállyal bármikor egyoldalúan módosítani, amely módosításokról a Felhasználókat a Weboldal felületén keresztül informálja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Azon Felhasználók szerződéseit a módosítások nem érinthetik, akik rendelkeznek tényleges, folyamatban lévő kivitelezési munkákhoz kapcsolódó szerződéssel a Szolgáltatóval. Új szerződéskötés esetében a már korábban szerződést kötő Felhasználó a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra, azonban a Szolgáltatóval újonnan megkötött szerződések a már módosított új Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF feltételekkel köttetnek meg Szolgáltató és Felhasználók között.

9.2. Felek elfogadják, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek, azaz ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar jog, így különösképpen a Ptk., az Elkertv, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, azaz Eht. rendelkezései az irányadók.


Hatálybalépés dátuma: 2022.03.15.

Adatkezelési Tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő adatai

Név:
Székhely:
Képviseletre jogosult neve, beosztása:, ügyvezető
Cégjegyzékszám:
Adószám:
e-mail: info@mesterszakember.hu
Tel.: +36 30 613 32 24

2. Adatkezelési tájékoztató célja

2.1.Figyelemmel kísérjük számos Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében, ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában előírtakat beültetjük adatkezelési gyakorlatunkba.
2.2.At Adatkezelési tájékoztatónk kialakítása és a gyakorlatban történő alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, továbbá a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemének betartása.
2.3.Az Adatkezelési Tájékoztató a GDPR, az Infotv., továbbá az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült el. A a legfontosabb fogalmak ismertetését az 1. számú melléklet, míg a jogszabályok felsorolását pedig a Tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.
2.4.A Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától kötelező jelleggel alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a alapján alkalmazandó.
2.5.Az Adatkezelési Tájékoztatónkat abból a célból fogadjuk el, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő Megrendelő természetes személyek, valamint a Vállalkozó szakemberek, mint jogi személyek képviselői, a továbbiakban: Felhasználók számára minden lényegi információt és tájékoztatást rövid, könnyan átlátható, világos-érthető és könnyen elérhető formában, közérthetően megfogalmazva tájékoztassunk, továbbá segítsük a Felhasználókat a 4. pontba foglalt jogaik gyakorlásában.

3. Felhasználók egyéb jogai

Fontos cégünk számára, hogy a cégünk általi adatkezelés minden esetben megfeleljen a jogszerűség, az átláthatóság és természetesen a tisztességesség követelményeinek. A 3-as számú pontban tömören bemutatunk számos érintetti jogokat, amelyek bővebb részletezése a 3-as számú mellékletében található.
Regisztrált ügyfeleink bármikor ingyenes tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezelésének részleteiről, továbbá a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, vagy természetesen azok törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 1. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni.
3.1. Regisztrált ügyfeleink kérelmeire történő reagálás
A kérelmet-kérelmeket a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap leforgása alatt megvizsgáljuk és annak megalapozottságára vonatkozóan döntést hozunk, amelyről a regisztrált kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Abban az esetben, ha a Regisztrált ügyfelünk kérelmét bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk teljesíteni, úgy döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
3.2. Tiltakozáshoz való jog 
Regisztrálóink jogosultak arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, lásd: 4.3.2. pont. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük a továbbiakban, kivételt képez ez alól, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű indokolt, jogos okok alapozzák meg, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó jogaival, érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetében a személyes adatok a továbbiakban e célból a főszabály szerint nem kezelhetőek.
3.3. Adathordozhatósághoz való jog
Regisztrálóink a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelőnek is egyaránt.
3.4.Adatkezelés korlátozásához való jog 
Regisztrálóink kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Regisztráló fél tiltakozik az adatkezelés ellen, valamint ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra, mivel megszűnik, vagy teljesítettnek tekintendőek a szerződésben szereplő megbízások.
3.5. Végleges törléshez való jog 
Regisztrált ügyfeleink törlésre irányuló kérelméről, amennyiben igényli, úgy igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen továbbításra került adatait megismerte, illetve megismerhette.
3.6.Törléshez való más jog 
Regisztrálóink kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a továbbiakban már nincsen szükségünk, valamint abban az esetben is ha Felhasználónk visszavonja hozzájárulását, vagy esetlegesen tiltakozik az adatkezelésünk ellen, vagy az adatai kezelése bármilyen okból kifolyólag jogellenes.

3.7. Korrekcióhoz- Helyesbítéshez való jog 
Regisztrálóink kérésére késedelem nélkül korrigáljuk a rá vonatkozó pontatlan személyes, vagy céges adatokat, illetve Regisztráló jogosult kérni a hiányos adatok, egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
3.8.Regisztráltak számára hozzáférési jog 
Regisztráló visszajelzést kaphat Cégünktől a személyes, valamint céges adatainak kezeléséről és ezekhez a rögzített adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez bármikor kérését követően hozzáférhet.
3.9. Jogorvoslat biztosítása, jogorvoslati lehetőségek 
Cégünk számára fontos a személyes, valamint a céges adatok védelme, éppen ezért minden esetben-tiszteletben tartjuk a Regisztrálók információs önrendelkezési jogát, ennél fogva Cégünk igyekszik minden kérelemre a leggyorsabban, korrekt módon és határidőn belül reagálni. Ennek figyelembevételével kérjük Regisztrálókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot panaszuk megtétele céljából Cégünkkel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Regisztrálóink a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, amely per Regisztrálók lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható;  a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400;fax: +36-1-391-1410;e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

4. Adatkezelés menete

Az Adatkezelési Tájékoztatónk 4-es számú pontjában részletezésre kerül számos adatkezeléshez kapcsolódó lényeges körülmény, amelyeket a GDPR, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkeznek, valamint előírnak, elvárnak minden adatkezelőtől.
4.1. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés
Weboldalunkon keresztül természetesen az elvártaknak megfelelően fel lehet venni Cégünkkel a kapcsolatot bármilyen célból. A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban találhatóak.
4.1.1. A Cégünk által kezelt céges-személyes adatok és az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja:

 1. név; cégnév: felhasználó beazonosítása
 2. e-mail cím: kapcsolatfelvétel a felhasználóval
 3. telefonszám: kapcsolatfelvétel a felhasználóval

4.1.2. A Cégünk általi adatkezelés jogalapja
A Regisztrálónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak 4.1.1. pontban szereplő céljából történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Abban az esetben, ha a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célra használjuk, úgy erről a Felhasználót kötelességünk tájékoztatni, valamint ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megkérjük és lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megakadályozza, megtiltsa (lásd: 9.2. pont).
4.1.3. Az adatkezelésre vonatkozó időtartam 
A regisztrálók által megadott céges, valamint személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Regisztráló bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása természetesen nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4.1.4. Cégünk adatkezelési módja 
Kizárólag elektronikus formában.
4.2. Regisztrált ügyfeleink regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelése 
Weboldalunkon felhasználói fiókunkban mind a Megrendelőknek, mind a szakembereknek lehetőségük van külön e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálni. Ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:
4.2.1. Cégünk által kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 
adat és az adatkezelés célja:

 1. Regisztráló neve (kötelező) – Felhasználó beazonosítása
 2. Regisztráló e-mail címe (kötelező) – kapcsolattartás a Felhasználóval
 3. Regisztráló által írt bemutatkozás (opcionális) – Felhasználó beazonosítása, Felhasználó szokásainak megismerése
 4. Regisztráló személyes oldalának címe (opcionális) – Felhasználó beazonosítása
 5. Regisztráló telefonszáma (kötelező) – kapcsolattartás
 6. Regisztráló lakcíme (bankkártyás fizetés esetén kötelező) – számlázás
 7. Regisztráló személyazonosságát igazoló okmány (hitelesítéshez kötelező) – Felhasználó beazonosítása

4.2.2. Cégünk adatkezelési jogalapja 
A hatályos jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése alapján.
Tekintettel arra, hogy a regisztrálást megelőzően a Regisztráló köteles elfogadni a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeket, ennél fogva ezzel szerződéses jogviszonyt alakítva a Felek között, a regisztráció során kötelezően megadandó céges-személyes adatok kezelése a szerződés megkötését megelőző lépések megkötéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Az opcionálisan megadható személyes adatokat, személyes oldal címe, személyes preferenciák) kizárólag a Regisztráló hozzájárulása alapján kezeljük. Regisztráló a hozzájárulását a megadott személyes adatok törlésével, vagy amennyiben erre technikailag nincsen lehetőség, a részünkre küldött e-mailes, vagy telefonos megkereséssel tudja törölni, visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtti adatkezelés jogszerűségét (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

4.2.3. A Cégünknél történő adatkezelés időtartama 
A Regisztráló írásbeli kérelmére történő törlésig.
4.2.4. Az adatkezelés módja 
Kizárólag elektronikus formában.
4.2.5. A Regisztrálók személyes adatainak szolgáltatása 
Figyelembe véve, hogy a jelen pontban szereplő, kötelezően szolgáltatandó személyes adatok ismerete nélkül nem lehet regisztrálni, így ezen személyes adatok megadása szerződés kötésének alapfeltétele.
4.3. Vállalkozói-Partneri regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 
Weboldalunkon partneri vállalkozók számára lehetőség van regisztrálni. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:
4.3.1. A Cégünknél kezelt céges-személyes adatok és az adatkezelés célja 

 1. személyes adat – adatkezelés célja
 2. Egyéni vállalkozó Partner neve(kötelező) – Partner beazonosítása
 3. Egyéni vállalkozó Partner adószáma(kötelező) – Partner beazonosítása
 4. Egyéni vállalkozó partner igazolványmásolata (kötelező) – Partner beazonosítása
 5. Egyéni vállalkozó Partner által írt bemutatkozás (opcionális) – Partner beazonosítása, Partner szokásainak megismerése
 6. E-mail cím (kötelező) – kapcsolattartás a Partnerrel, rendszerüzenetek küldése
 7. Kapcsolattartó telefonszáma (kötelező) –  telefonos kapcsolatfelvétel a partnerrel
 8. Egyéni vállalkozó partnerről, vagy jogi személy partner kapcsolattartójáról készült képfelvétel (kötelező) – Partner kapcsolattartójának beazonosítása
 9. felhasználói értékelések – visszajelzések rögzítése a szolgáltatás minőségéről

4.3.2. Cégünknél történő adatkezelés jogalapja 
Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése a kötelezően megadandó személyes adatokra vonatkozóan, egyéni vállalkozó partner esetében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és az egyéni vállalkozó Partner (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
Egyéni vállalkozó Partner opcionálisan megadható személyes adatait, mint pl. a személyes preferenciák kizárólag hozzájárulása alapján kezeljük. A Regisztráló partner hozzájárulását a személyes profilban történő regisztrálás során történő rögzítésével tudja megadni. Hozzájárulását a részünkre küldött e-mailes, vagy telefonos megkereséssel tudja visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtti adatkezelés jogszerűségét (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
Ha a Regisztráló Partner jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelői és a partneri jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a Weboldal használata során eredményesen történjen az üzleti kommunikáció, a Weboldal működését a Partner kapcsolattartója segítségével maradéktalanul használni tudja és bármilyen, a Partner és az adatkezelő között az ÁSZF elfogadásával létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymásnak. A Partner kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a Felek közötti részletes tájékoztatást, kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

4.3.3. A Cégünknél történő adatkezelés időtartama 
A kötelezően megadandó személyes adatok vonatkozásában a Regisztrált Partner kérelmére történő törlésig, az opcionálisan megadható személyes adatok vonatkozásában szintén írásbeli, vagy szóbeli kérelemre történő törlésig, vagy hozzájárulás lejárati visszavonásáig.
4.3.4. Az adatkezelés módja 
Kizárólag elektronikus formában.
4.3.5. Cégünk által kezelt személyes adatok szolgáltatása 
Figyelembe véve, hogy a jelen pontban szereplő, kötelezően szolgáltatandó személyes adatok ismerete nélkül nem lehet regisztrálni, ezen személyes adatok megadása szerződés kötésének alapvető feltétele.
4.4. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelés 
A Regisztrált partnereink által díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások ellenértékének megfizetését követően figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) számviteli bizonylatot állítunk ki. A számlakiállítással kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.
4.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 1. személyes adat – adatkezelés célja
 2. egyéni vállalkozó neve – a szolgáltatás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
 3. egyéni vállalkozó székhelye (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) – a szolgáltatás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
 4. egyéni vállalkozó adószáma – a szolgáltatás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja 
Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).
4.4.3. A Cégünknél történő adatkezelés időtartama 
A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése
4.4.4. Az adatkezelés módja 
Kizárólag elektronikus formában.
A Cégünk általi elektronikus formában kiállított bizonylatot, számlát – a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet előírásainak figyelembevételével – oly módon őrizzük meg, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, valamint kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.
4.4.5. Cégünk irányába történő személyes adatok szolgáltatása 
Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. 4.5. Cégünk panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelése 
A Regisztrálók kérdéseire történő válaszadás, valamint az esetleges panaszok kivizsgálása céljából elérhetőségeinken lehetőség van felvenni velünk a kapcsolatot.
4.5.1. Cégünk által kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 1. személyes adat – adatkezelés célja
 2. név – a Felhasználó beazonosítása
 3. e-mail cím – a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása a panasz, vagy kérdés tárgyát illetően
 4. telefonszám – a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása a panasz, vagy kérdés tárgyát illetően

4.5.2. Az adatkezelés jogalapja 
Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
4.5.3. A Cégünknél történő adatkezelés időtartama 
Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 5 évig.
4.5.4. Az Cégünknél történő adatkezelés módja 
Kizárólag elektronikus formában.

5. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatosan bevett eljárás

5.1. Partneri címzettek értesítése 
Helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel a Regisztráló személyes adatait közöltük, kivéve ha ez aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Regisztráló kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás milyensége, módja, valamint határideje 
A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, ha ezt Felhasználó másként nem kéri, úgy elektronikus úton tájékoztatást nyújt Cégünk. Ez a határidő szükség esetén, a kérelem összetettsége, vagy a kérelmek számára tekintettel, további 15 nappal meghosszabbítható. A határidő esetleges meghosszabbításáról annak okainak pontos megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk a Regisztrálót.
A Regisztráló kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon is igazolja személyazonosságát, kérésének jogosságát.
Amennyiben ha nem intézkedünk a kérelem nyomán, úgy legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 belül tájékoztatjuk a Felhasználót annak okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.9. pont).

5.3. Ellenőrzéshez kapcsolódóan 
Azokban az esetekben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges adatok, információk benyújtását kérheti Cégünk. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás, valamint az intézkedés költségei 
Cégünk a kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítja.
Amennyiben Regisztrált ügyfelünk kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen ismétlődő jellege miatt indokolatlanul túlzó, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az általános piaci árat figyelembe véve kikalkulált díjat számítunk fel, amely összegről előzetesen tájékoztatjuk érintett felet, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Regisztrált adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók 

A regisztrált személyes adatok megismeréséhez elsődlegesen Cégünk munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. A 6. pontban ismertetjük azokat a lehetséges címzetteket, akiknek szolgáltatásait a weboldalunk működése során, annak keretében igénybe vesszük, igénybe vehetjük.

6.1. Weboldal működésével kapcsolatosan 

 1. A Weboldal használata során megadott céges-személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.
 2. Név:
 3. Elérhetőségek:

6.2. Szolgáltatás díjának fizetésével kapcsolatosan 
A Partnereink által igénybe vehető szolgáltatások díját kizárólag Cégünk Közvetítői bankszámlájára lehetséges átutalni, vagy megfizetni, vagy irodánkban készpénzes számla kibocsátását követően készpénzes befizetés lehetséges.

6.4. Számlázáshoz kapcsolódóan

 1. Cégünk által kiállított számviteli bizonylatok könyvelése érdekében könyvelőcég, mint adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi Cégünk igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:
 2. Név: Nyári Antónia
 3. e-mail: nyari.antonia@gmail.com

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Regisztrált Felhasználó személyes adatai megismerésére a Cégünk és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja.

7.1. Cégünk szervezési intézkedései  

Informatikai rendszereinkhez mindennemű hozzáférést konkrét megbízható személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál, engedélyezésénél érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, ennél fogva informatikai rendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott, valamint minden adatfeldolgozó kizárólag a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot kizárólag csupán az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb, mint összeférhetetlenségi okokból nem esik korlátozás alá, továbbá rendelkezik annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel, amelynek esetleges megsértéséért kizárólag az azt okozó személy vonható felelősségre.  Cégünk és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelességünk eljárni.

7.2. Cégünk technikai intézkedései 

A regisztrációban rögzített, valamint Cégünk számára átadott adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével saját eszközeinken, adatközpontban tároljuk. A tárolt adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, Cégünk zárt szerverterében tároljuk, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Cégünk többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatunkat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres tűzfal, azaz határvédelmi eszköz helyezkedik el. Az adatokat redundánsan, azaz több helyen tároljuk azért, hogy védjük azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, az esetleges jogellenes megsemmisítéstől.
Cégünk többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel, pl. vírusvédelemmel védi a belső hálózatainkat az esetleges külső támadásoktól. A Cégünk által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítjuk meg (VPN).
Cégünk mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközeink, valamint szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
Cégünk fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén ellenőrizhetőek és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például egy esetleges jogosulatlan hozzáférés.
Cégünk szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

8. Sütik-Cookies használata 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében számos esetben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, illetve amennyiben mobiltelefonon használja a honlapunkat, úgy a mobiltelefonján, tesszük ezt a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

8.1. Mik azok a sütik? 
A sütik olyan, kisméretű szöveges file-ok, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére, avagy a mobil telefonjára is elhelyezhet. Ennek köszönhetően a honlap ide kapcsolódó memóriagységei emlékezni tudnak a Felhasználó minden beállítására, mint pl. a használt nyelv, betűméret, megjelenítés, etc.-etc., így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi Cégünk weboldalát.

8.2. Cégünk weboldalán használt sütik listája:

 • Cookie neve – segitunkmindenben
 • Cookie lejárata – User session data in backend
 • Cookie típusa – Session
 • Cookie felhasználása – no

Ezek a sütik bármikor kitörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldal nem fog megfelelően működni.
A sütiket semmilyen esetben nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik kizárólag a fent leírt célokat szolgálják.

8.3. Google Analytics alkalmazás 
1. Google Analytics alkalmazást használ a weboldal, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére, vagy mobiltelefonjára mentenek, így segítve elő a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google valamelyik USA-ban lévő szerverére kerülnek és ott tárolódnak. Az IP anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban rendszerint előzőleg megrövidíti.
3. Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására a teljes IP-címnek és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Cégünk megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, valamint részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. Google Analytics keretein belül Felhasználó a böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban kötelességünk tájékoztatni arról a tényről, miszerint ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz tökéletesen, teljes körűen használható. Megakadályozhatja, blokkolhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

8.4. Milyen formában kezelhetőek a sütik?
A sütik letörölhetőek, amelyről részletes információkat találhat: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor előfordulhat, hogy bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások előfordulhatnak, hogy nem fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 1. Firefox
 2. GoogleChrome
 3. Microsoft Internet Explorer 11
 4. Microsoft Internet Explorer 10
 5. Microsoft Internet Explorer 9
 6. Microsoft Internet Explorer 8
 7. Safari 9
 8. Safari 8
 9. Safari 6/7
 10. Opera

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról tájékoztató
A Felhasználók aktivitásáról Cégünk adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Adatkezelés más eltérő célra 
Abban az esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja Cégünk felhasználni, úgy erről a Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg biztosítjuk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.
9.3. Nyilvántartási kötelezettség 
Cégünk felelősségi körébe tartozóan a végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
9.4. Adatvédelmi incidens 
Egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles Cégünk eljárni. Cégünk nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
9.5. Módosítási lehetőségek

 1. Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.
 2. Hatályos: 2022.03.16.
 3. WebTech Group Kft.
 4. Adatkezelő

10. Mellékletek az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódóan

1. számú melléklet, amely az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódóan tartalmazza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmakat 

 1. adatkezelő Szolgáltató az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit megfogalmazza és meghatározza;
 2. adatkezelés során a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, bele értve a továbbítás, betekintés, gyűjtés, terjesztés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adattovábbítás magába foglalja az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét;
 4. adattörlés során az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többénem lehetséges;
 5. adatmegjelölés magába foglalja az adat azonosító jelzéssel ellátását, annak megkülönböztetése céljából;
 6. adatkezelés korlátozása során a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 7. adatmegsemmisítés magába foglalja az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítését;
 8. adatfeldolgozó magába foglalja azt a jogi személyt, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. címzett magába foglalja azt a természetes vagy jogi személyt, közhatalmi szervet, ügynökséget, vagy bármely egyéb szervet, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 10. cookie magába foglalja a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén, mobiltelefonján meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag, szöveges fájl, amelyet annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, tehát, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azonban kizárólag csakis a saját tartalma tekintetében;
 11. érintett felhasználó magába foglalja az azonosított vagy azonosítható természetes személyt – személyeket. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, esetlegesen genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;
 12. harmadik személy magába foglalja azt a természetes vagy jogi személyt, közhatalmi szervet, ügynökséget vagy bármely egyéb szervet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, adatfeldolgozó alkalmazotti körrel, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 13. az érintett hozzájárulása magába foglalja az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 14. IP cím magába foglalja valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, tehát azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő ugyanis, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható használat közben, valamint utólagosan is a használatát követően egyaránt.
 15. személyes adat magába foglalja az érintettre vonatkozó bármely információt.;
 16. tiltakozás során az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri tiltakozásnak minősül.

2. számú melléklet, amely az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódóan tartalmazza a vonatkozó jogszabályokat
A Tájékoztató elkészítése során az Adatkezelő- Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, valamint a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. a természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezik
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezik
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezik
 4. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp) rendelkezik
 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) rendelkezik
 6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) rendelkezik
 7. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezik
 8. a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet rendelkezik

3. számú melléklet, amely az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódóan tartalmazza az érintetti jogokat 

Hozzáférés Felhasználóink számára

A Felhasználó jogosult arra továbbá, hogy elérhetőségeink bármelyikén benyújtott kérelmére hozzáférést kapjon az általunk kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

 1. személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
 2. az adatkezelés céljai
 3. az érintett személyes adatok kategóriái
 4. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 5. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 6. jogai
 7. jogorvoslati lehetőségei
 8. az adatforrásokra vonatkozó információ

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat Cégünk elektronikus úton bocsátja Felhasználó rendelkezésre. A másolat igénylése minden esetben ingyenes Felhasználó számára.

Helyesbítés Felhasználóink számára

A Felhasználó elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan, vagy időközben megváltozott személyes adatok helyesbítését, vagy a hiányos adatok kiegészítését. Abban az esetben, ha a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, Cégünk kérheti Felhasználótól e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Egészen addig az időpontig az adatok pontosítása, kiegészítése a kiegészítő információk hiányában nem végezhető el, így Cégünk korlátozhatja az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket, a tárolás kivételével és ideiglenesen felfüggeszthetjük.

Törlés  Felhasználóink számára

A Felhasználó az elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján bármikor jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 1. amennyiben a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 2. kétsége merül fel az adatai Cégünk által történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.
 3. amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között nem áll fenn élő, folyamatban lévő szerződés

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítható, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését Cégünk megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig töröljük. A személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, továbbá a jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.
Az adatkezelés korlátozása Felhasználóink számára
A Felhasználó a levelezési rendszerünkön keresztül benyújtott kérelme során jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 1. esetlegesen bármilyen okból kifolyólag kétsége, vagy aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 2. Cégünknek a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Cégünk automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, valamint, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve tiltakozás esetén annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának minden szükséges felétele.
A Felhasználó által kért korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők el, ennél fogva az említett időszakban kizárólag tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat Cégünk az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben kezelheti:

 1. az érintett Felhasználó hozzájárulása esetén;
 2. Cégünk általi jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 3. 3. Fél természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 4. fontos közérdeknek köszönhetően

A korlátozás feloldásáról Cégünk előzetesen tájékoztatja a Felhasználóinkat.

Adathordozhatóság Felhasználóink számára

A Felhasználó levelezési rendszerünkön keresztül benyújtott írásbeli kérelmét követően jogosult kérni a Cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, a Felhasználó által meghatározott felhasználása céljából. Felhasználó kérheti továbbá azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.
Említett jogosultság kizárólag a Felhasználó általkorábban rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra terjed ki. Egyéb más adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Személyes adatokat minden esetben elektronikus úton bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére.
Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra vonatkozóan, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatainak rendszerünkből történő törlésével, továbbá a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a Cégünkkel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra és személyes adatainak törlését követően bármikor jogosult a rendszerünkbe történő ismételt beregisztráláshoz, amennyiben Cégünkkel, vagy más 3. Féllel, avagy szerződött ügyfelünkkel szemben nem követett el semmilyen szabálytalanságot, vagy jogsértést.  .

Tiltakozás Felhasználóink számára

A Felhasználó levelezési rendszerünkön keresztül benyújtott írásbeli kérelme alapján bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból történő kezelése, tárolása ellen. Szóban forgó esetben Cégünk megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha azt állapítjuk meg, hogy a fentiekben említett okok fennállnak, a személyes adatok kezelését Cégünk folytathatja. Ellenkező esetekben a személyes adatokat a továbbiakban nem áll módunkban kezelni.

Telefon: +36 30 515 62 06 | E-mail: E-mail: info@mesterszakember.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Építőipari Közvetítő Cég a teljes országban mindenhol.
Cégünknek sok más közvetítő céggel szemben nem az a célkitűzése, hogy több ezer regisztrált Generálkivitelező és Vállalkozó legyen az adatbázisunkban!
Elsődleges szempontunk az, hogy minden egyes Generálkivitelezőt, Vállalkozót megszűrjünk arra vonatkozóan, hogy valóban mennyire megbízhatóak és a Megrendelőnek a számára legmegfelelőbb Kivitelezőt tudjuk ajánlani.
Cégünk már a regisztrálás megkezdésekor komoly ellenőrzésnek teszi ki, így erősen megszűri azokat a Generálkivitelező cégeket akik Cégünkkel kívánnak szerződni és ez az ellenőrzés nem csak egyszeri alkalmat jelent, hanem folyamatos, heti rendszerességgel történik.
Cégünkhöz nem regisztrálhat bárki, aki csupán állítja magáról, hogy építőipari vállalkozó, mivel mi megszűrjük, folyamatosan ellenőrizzük a kivitelező cégeket.